Meny

Praktiskt Ledarskap för ST-läkare – 2020

Praktiskt ledarskap för ST-läkare är en 4-dagarskurs som handlar om hur du i rollen som läkare, ledare och medarbetare kan leda dig själv och din omgivning på ett medvetet och konstruktivt sätt utifrån de förutsättningar som gäller. Kursen är sedan många år en uppskattad kurs för ST-läkare som bedrivits som öppen kurs i Stockholm, Malmö och Göteborg. Den har även varit utvald som sk-kurs för socialstyrelsen och givits som intern utbildning. Praktiskt Ledarskap har under åren utvecklats med hjälp av deltagare och uppdragsgivare för att bli så relevant som möjligt i läkarens vardag. Målsättningen är att kursen ska ge deltagaren konkreta och handfasta synsätt och verktyg som kan användas direkt i den egna vardagen som läkare, ledare och medarbetare. 

Målgrupp
ST-läkare. Kursen kan med fördel göras efter ett par år av specialistutbildningen.

Omfattning
Förberedelser motsvarande ca 2 timmar inför dag 1-2 resp 3-4.
4 dagar (2+2) på dagtid 9-17. Det är viktigt att du kan delta till 100%. 

Pris
17.900 kr exkl moms // Med rabattkod från ST-forum: 13.900 kr exkl moms.

Vad ingår?

  • Kursbok
  • Digitallt kursmaterial med kanonbilder och artiklar
  • Fika och lunch

Pedagogik
Interaktiv och upplevelsebaserad där teori kombineras med samtal, reflektion och övning.

Kursledare
Magnus Ström, grundare av läkarutveckling.se och erfaren organisationskonsult med 1000+ utbildningsdagar med läkare. Magnus har arbetat med människor och organisationers utveckling i över 27 år med inriktning mot lärande, kommunikation och ledarskap.

Intyg
Intyg 2008:17: Delmål 13 och 17.
Intyg 2015:8: Kursen motsvarar innehåll i delmål a1 och b1.

Denna kurs berör på flera sätt avgörande förmågor i framgångsrik kommunikation med andra människor, inklusive patienter, men den innehåller inte träning i patienkonsultation eller patient-konsultativa metoder. Vad gäller delmål 13/b1 så anser vi därför att kursen inte bör ersätta mer regelrätta konsultationskurser. Vad gäller den handledarkompetens som avses i delmål a1 så hänvisar vi dig som ska handleda AT och ST-läkare till vår fördjupade handledarkurs på 3-dagar för specialister och ST-läkare.

Kursinnehåll
Ledarskap och medarbetarskap
Personligt ledarskap – att leda och utveckla sig själv
Kommunikationskunskap – konsten att lyckas i kommunikation
Gruppdynamik och organisationskunskap

Lärandemål
Deltagaren skall med utbildningens hjälp kunna:
– Redogöra för innebörden i och skillnader mellan chefskap, ledarskap och medarbetarskap samt vilket ansvar som kan tillskrivas respektive roll.
– Tillämpa medvetna strategier för självobservation och självstyrning i samspel med andra människor.
– Tillämpa medvetna strategier för transparens i samspel med andra människor.
– Tillämpa teoretiska kunskaper om kommunikation i allmänhet och dialog i synnerhet.
– Kunna identifiera, ta tillvara och ge återkoppling om andra medarbetares bidrag, styrkor och kompetens.
– Tillämpa konstruktiva metoder vid konflikter med/mellan andra människor.
– Analysera och förklara på vilket sätt olika roller och skilda ansvarsområden kan utgöra grund för olika perspektiv, prioriteringar och syn på problem inom grupper och organisationen.

Kursens bakgrund
I både SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8 fastställer socialstyrelsen krav på ST-läkaren att utveckla kunskaper och färdigheter inom ledarskap och organisation. I SOSFS 2008:17 anges bl a att läkaren ska ha ”utvecklat förmåga till självkännedom och kunskap om den egna funktionen och rollen i organisationen”, ”ha förmåga till ledarskap som utmärks av samverkan, öppenhet och dialog med medarbetarna”. 

I de s k ”kursämnen” vilka socialstyrelsen skapat som hjälpmedel i samverkan med professionen inför SOSFS 2015:8 anges att kurser i ledarskap ska syfta till att ST-läkaren ska ”förstå sin roll som medarbetare och ledare samt att underlätta för ST-läkaren att axla ledaruppgiften”. Här anges även att deltagaren under kursen ska erbjudas möjlighet att reflektera över sitt eget sätt att förhålla sig i olika situationer i arbetet.

Sammantaget anges följande syften för en kurs inom området:
* Analysera den egna rollen som del av ett team med gemensamma och skilda ansvarsområden.
* Tillämpa självkännedom i rollen som medarbetare och ledare i olika grupper.
* Ge och ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt.
* Analysera och hantera olika gruppers dynamik.
* Identifiera och ta tillvara medarbetares kompetens.
* Hantera konflikter mellan individer och mellan grupper.
* Analysera och hantera lokala arbetsplatskulturer.
* Analysera och problematisera ledarskap i olika situationer.
* Reflektera över skillnader mellan chefskap och ledarskap.

Kursmålen för kursen är skapade utifrån detta underlag och i enlighet med den av socialstyrelsen rekommenderade ”Blooms reviderade taxonomi”

x